Miljöbarometern i Eskilstuna

Hushållsavfall

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd huhållsavfall
Datakälla: Avfallweb
Trend:Utvecklingen går åt fel håll sedan Utvecklingen går åt fel håll sedan sedan 2007
Senaste värdet:418 kg/inv (2014)
Utgångsvärde:414 kg/inv (2007)

Kommentar

Mängden hushållsavfall har varierat under åren. Under 2014 skedde dock en minskning och ligger nu på en lägre nivå jämfört med de tre senaste åren.