Miljöbarometern i Eskilstuna

Koldioxidutsläpp industri

Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Målet är att minska vår användning av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Nyckeltalet omfattar utsläpp från industriprocesser, förbränning inom industrin för energiändamål, raffinaderier och utsläpp från bränslehantering.

Nyckeltalet redovisar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunen. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunen är inte med.

Utsläpp från industrin fördelat per kommuninvånare
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet)
Trend:Ingen uppmätt förändring sedan Ingen uppmätt förändring sedan sedan 2000
Senaste värdet:0,2 ton/inv (2013)
Utgångsvärde:0,7 ton/inv (2000)

Kommentar

Utsläppen från industrin har minskat med 57 procent sedan 1990 och ligger nu på 0,23 ton per invånare.

Data till denna statistik hämtas från undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför mer osäker.