Miljöbarometern i Eskilstuna

Koldioxidutsläpp övriga sektorer

Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Målet är att minska vår användning av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

Nyckeltalet redovisar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunen, exklusive industrin. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunen är inte med.

Utsläpp från övriga sektorer fördelat per kommuninvånare
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet)
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2000
Senaste värdet:1,6 ton/inv (2013)
Utgångsvärde:2,6 ton/inv (2000)

Kommentar

Koldioxidutsläppen per invånare har har sedan 1990 minskat med 37 procent. Den sektor som släpper ut mest koldioxidutsläpp är transporter och därefter energiförsörjning och arbetsmaskiner.

Data till denna statistik hämtas från undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför mer osäker.